skip to Main Content

Privacyverklaring Van Rooi Group

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die door Van Rooi Group worden verzameld tijdens de interacties tussen u en Van Rooi Group in verband met de diensten die zij aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot alle offline en online gegevensverzamelingen van alle persoonsgegevens. Van Rooi Group zal alleen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, raadplegen, openbaar maken of anderszins verwerken met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met ons privacy-beleid.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening of het uitvoeren van een overeenkomst.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Van Rooi Group deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Wanneer Van Rooi Group uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekt, gebeurt dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN
Van Rooi Group gebruikt op de website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

BEWAARTERMIJNEN
Van Rooi Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.. Wanneer u bij Van Rooi Group solliciteert en dit niet direct tot een aanstelling leidt, bewaren wij uw gegevens maximaal één (1) jaar, zodat wij u in deze periode kunnen benaderen als er binnen Van Rooi Group een andere mogelijke passende functie beschikbaar komt.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Van Rooi Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt alle redelijke voorzorgmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken of behandelen eisen wij dat zij dit ook doen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Rooi Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@vanrooigroup.com ter attentie van de privacy officer. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Van Rooi Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

VERANDERINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Alle eventuele toekomstige wijzigingen die wij doorvoeren in onze privacyverklaring, worden op deze website gepubliceerd.

CONTACT
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met privacy@vanrooigroup.com ter attentie van de privacy officer.

Back To Top